Privacy Statement 22 mei 2018

 

Oefentherapie Cesar van den Wildenberg

Oefentherapie Cesar van den Wildenberg, gevestigd aan:

 • Rijnstraat 4, 5215 EK ‘s-Hertogenbosch
 • Hopveld 33, 5271 XP Sint Michielsgestel
 • Nieuwstraat 6, 5298 CL Liempde,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 • https://www.cesar-hemon.nl
 • Rijnstraat 4, 5215 EK ‘s-Hertogenbosch
 • Hopveld 33, 5271 XP Sint Michielsgestel
 • Nieuwstraat 6, 5298 CL Liempde
 • +31654976494

M. van den Wildenberg, eigenaar van praktijk Oefentherapie Cesar van den Wildenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Oefentherapie Cesar van denWildenberg. Zij is te bereiken via info@cesar-hemon.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Cesar van den Wildenberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierondervindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Cesar van den Wildenberg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oefentherapie Cesar van den Wildenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Oefentherapie Cesar van den Wildenberg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebbenvoor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oefentherapie Cesar van den Wildenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens wordenverzameld. Het gehele dossier met personalia, adresgegevens en medische gegevens wordt gedurende 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Dit is wettelijk verplicht voor onze beroepsgroep.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Oefentherapie Cesar van den Wildenberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomstmet u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgenvoor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Cesar van den Wildenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Oefentherapie Cesar van den Wildenberg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie iseen klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijkvoor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uwvoorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geencookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Cesar van den Wildenberg en heeft u het rechtop gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar u ofeen andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cesar-hemon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oefentherapie Cesar van den Wildenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door te klikken op deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oefentherapie Cesar van den Wildenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cesar-hemon.nl